Od Biur

Home office

Praca

Co musi zawierać umowa o pracę?

Co musi zawierać umowa o pracę?

Umowa o pracę potwierdza nawiązanie stosunku pracy. Jak każdy dokument musi być sporządzona z należytą starannością, aby wszelkie ustalenia były jasne dla każdej ze stron.

Z tego powodu istotne są pytania, co zawiera umowa o pracę? Jakiego rodzaju informacje muszą się w niej znaleźć?

Kluczowe informacje na temat umowy o pracę

Jak już wspomnieliśmy, nawiązanie stosunku pracy jest możliwe poprzez umowę, która może być podpisana na okres próbny (do 3 miesięcy) oraz na czas określony i nieokreślony. Co istotne, dokument, o którym mowa, musi zostać spisany – jeśli pracodawca tego nie uczyni najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy, to grozi mu kara do 1 tys. do 30 tys. zł. Zasady funkcjonowania umowy o pracę znajdziemy w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Obecnie obowiązuje brzmienie z 31 lipca 2023, znajdujące się w Dz.U.2023.1465.

Zgodnie z Kodeksem pracy, który reguluje istnienie umowy o pracę, dokument ten gwarantuje pracownikowi m.in. prawo do nabywania uprawnień emerytalnych, urlopu wypoczynkowego, zwolnień lekarskich, a także do minimalnego wynagrodzenia, które w 2024 roku urośnie do 4300 zł brutto. Co równie istotne, umowa o pracę chroni interesy pracodawcy i pracownika w postaci okresu wypowiedzenia. Dzięki temu firmy mają określony czas (od 2 tygodni do 3 miesięcy w wypadku umów na czas określony i nieokreślony) na odszukanie nowego pracownika, a osoba, która otrzymała wypowiedzenie, ma możliwość poszukiwania pracy przez wspomniany wyżej okres, tj. nim umowa zakończy bieg zgodnie.

Co zawiera umowa o pracę?

Podstawową kwestią dokumentu tego typu są dane stron, które je zawierają, czyli pracownika i pracodawcy. Obie strony muszą również podpisać umowę. Poza tym musi ona zawierać datę zawarcia oraz dokładne informacje na temat miejsca wykonywania pracy i wymiar czasowy. Warto przy tym pamiętać, iż pracownik jest zobowiązany do wykonywania wskazanych obowiązków osobiście. Nie może więc, jak to ma miejsce w umowach zlecenie czy o dzieło, scedować swoich obowiązków na inną osobę. Umowa o pracę oznacza, że czas pracy wynosi 40 godzin tygodniowo, ale już rozkład tych godzin zależy od ustaleń pomiędzy stronami. Należy jednak pamiętać, iż w każdej dobie pracownikowi przysługuje też 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku i 35 godzin w pełnym tygodniu. Pracownicy mają także prawo do nadgodzin, które Kodeks pracy ogranicza do 150 rocznie, jednak w ramach zasad wewnętrznych limit ten może być inny.

Wynagrodzenie a umowa o pracę

Umowa o pracę musi także być uzupełniona o wysokość wynagrodzenia, terminach wypłat i sposobu wypłaty pieniędzy, jak również musi zawierać informacje na temat wszystkich składników tegoż wynagrodzeniach, czyli np. premiach, prowizjach i tym podobnych. Ważną kwestią jest również zakres obowiązków, który należy dokładnie określić – musi on być tożsamy ze stanowiskiem pracownika, jego doświadczeniem i możliwościami. Czasami jednak zakres obowiązków w samej umowie o pracę traktuje się skrótowo, a dokładną informację na ten temat zamieszcza się w osobnym dokumencie.

O autorze