Od Biur

Home office

Księgowość

Jak rozliczyć PIT-37 za rok 2022?

Jak rozliczyć PIT-37 za rok 2022?

PIT-37 jest jednym z najczęściej wykorzystywanych obecnie zeznań podatkowych w Polsce. Wiele osób jednak wciąż nie do końca wie, w jaki sposób tego dokonać, zwłaszcza po wprowadzeniu Polskiego Ładu. Zobaczmy zatem, jak poradzić sobie z tym ważnym obowiązkiem.

Dla kogo jest PIT-37?

PIT-37 jest przeznaczony dla osób, które rozliczają się z umów o pracę i umów cywilnoprawnych (np. umowy zlecenie). Rozliczeniu na tej podstawie podlegają także emerytury i renty, stypendia, świadczenia i zasiłki przedemerytalne (lub inne), prawa majątkowe (np. autorskie), świadczenia z Funduszu Pracy lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przychody osób wykonujących pracę tymczasową w trakcie aresztowania lub odbywania kary więzienia, przychody z umów aktywizacyjnych czy też należności za członkostwo w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych.

Rozliczenia należy dokonać od 15 lutego do 2 maja 2023.

PIT-37 nie jest dla właścicieli przedsiębiorstw!

Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, nie mogą rozliczać się na podstawie PIT-37. W tym przypadku obowiązuje cię PIT-36.

Istnieje też kilka innych wyjątków od rozliczania na formularzu PIT-37. Są to między innymi: doliczanie przychodu małoletnich dzieci, obniżanie wysokości dochodów o straty z lat minionych oraz odliczanie minimalnego podatku dochodowego.

Zmiany w PIT-37

W stosunku do lat poprzednich nieznacznie uległy zmianie zasady rozliczania PIT-37. Jak przypomina biuro rachunkowe Wikom, przede wszystkim zmianie uległy progi podatkowe. Nastąpiło obniżenie progu podatkowego z 17% do 12%. W przypadku osób, które obowiązywał II próg podatkowy, tj. 32%, będzie on teraz naliczany dopiero od kwoty 120 000 zł. Zmianie uległa również kwota wolna od podatku, która wynosi obecnie 30 000 zł.

Z korzyścią dla Organizacji Pożytku Publicznego

Bardzo częsta praktyką jest przekazywanie części podatku organizacjom pozarządowym. Do niedawna można było przekazać im 1% podatku. Obecnie kwota ta została podwyższona i OPP mogą uzyskać 1,5% naszego podatku.

Możliwości rozliczenia PIT-37 wspólnie z druga osobą

PIT-37 jest dokumentem, który można rozliczać wspólnie z drugim członkiem rodziny lub samodzielnie. Pierwsza z opcji przewiduje rozliczenie wspólnie z małżonkiem albo z dzieckiem w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko.

Rozliczenie z małżonkiem

Polski Ład wprowadził możliwość rozliczania się wspólnie z małżonkiem w dwóch przypadkach:

  • gdy małżeństwo trwało przez cały rok podatkowy oraz
  • od dnia zawarcia małżeństwa do końca roku podatkowego, jeśli związek małżeński zawarty został w trakcie trwania roku podatkowego.

Jest to bez wątpienia wygodna zmiana, ponieważ umożliwia wspólne rozliczenie niezależnie od tego, kiedy został zawarty związek małżeński. Wcześniej przepisy na to nie pozwalały i pary mogły korzystać ze wspólnych rozliczeń dopiero w drugim roku swego małżeństwa.

Rozliczenie z dzieckiem

Osoba samotnie wychowująca dziecko rozliczy się z nim, jeśli jest jego rodzicem lub prawnym opiekunem. Jak podkreśla księgowa z biura rachunkowego Wikom, warunkiem do tego rozliczenia jest to, aby żadna z dwóch osób nie uzyskiwała przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Rozliczyć z dzieckiem można się, kiedy jest ono osobą poniżej 18. r.ż. (nawet jeśli tylko dziecko uzyskało dochód), jest osobą poniżej 25. r.ż. i uczy się lub studiuje albo dziecko niezależnie od wieku otrzymuje rentę lub zasiłek pielęgnacyjny.

Odliczenia

Ważnym elementem PIT-37 mogą być odliczenia i ulgi: darowizny, rehabilitacyjna, zwrot nienależnie pobranych świadczeń, na internet, termomodernizacyjna, odliczenie wpłat na IKZE, składki ZUS, odsetkowa, dla klasy średniej, na zabytki, prorodzinna, abolicyjna i aktywizacyjna.

O autorze