Od Biur

Home office

BiznesPrawo i podatki

Jak wypowiedzieć umowę o pracę?

Jak wypowiedzieć umowę o pracę?

Wypowiedzenie dokonane przez pracodawcę musi spełniać określone wymagania formalne określone przez kodeks pracy.

1) Przede wszystkim musi zostać dokonane na piśmie. Nie dochowanie tej formy nie czyni jednak wypowiedzenia bezskutecznym a jedynie narusza przepisz art 30 par 3 dając pracownikowi podstawę do wystąpienia z roszczeniem do sądu pracy o przywrócenie do pracy czy odszkodowania. Bezskuteczność ustnego wypowiedzenia ma jednak miejsce tylko w przypadku kiedy pracownik je zakwestionuje.

Zobacz też: umowa ze sprzątaczką.

2) Pracodawca musi też zawrzeć pouczenie o prawie odwołania do sądu pracy. Brak takiego pouczenia nie wypływa jednak na skuteczność wypowiedzenia ani nie stanowi naruszenia przepisów prawa pracy.

3) Wypowiedzenie musi zostać uzasadnione a przyczyna musi spełniać następujące warunki: musi być rzeczywista i konkretna. Brak podania przyczyny powoduje, że wypowiedzenie jest wadliwe.

4) Wypowiedzenie dla celów dowodowych można wręczyć w obecności świadków, by pracownik nie miał możliwości zakwestionowania tego, że zapoznał się z jego treścią.

Zobacz też: umowa z mechanikiem samochodowym.

5) Pracownik nie musi dokonywać wypowiedzenia w formie pisemnej.

6) Wypowiedzenie umowy jest skuteczne, jeśli druga stron miała możliwość zapoznania się z jego treścią. Nawet jeśli pracownik odmówi przyjęcia wypowiedzenia lub zniszczy dokument nie wpływa to na skuteczność wypowiedzenia.

Zobacz też: umowa z brukarzem.

7) Wypowiedzenie umowy o pracę można także przesłać pocztą listem poleconym ze zwrotnym poświadczeniem odbioru. (wypowiedzenie odebrany przez któregokolwiek z dorosłych domowników uznaje się za doręczone). Wypowiedzenie może też zostać przesłane faksem lub e-mailem, w takim wypadku chwila złożenia wypowiedzenia będzie miała miejsce w momencie odbioru faksu lub otwarcia e-maila. Doręczenie dokonane w ten sposób jest skuteczne, lecz narusza wymóg pisemnej formy co otwiera przed pracownikiem możliwość zaskarżenia.

O autorze