Od Biur

Home office

Prawo i podatki

Kiedy i po co dzwonić do prawnika?

Kiedy i po co dzwonić do prawnika?

Prawnik, ogólnie znany każdemu, pełni właściwie rolę, która jest częściowo nieznana. Korzystanie z tego specjalisty prawnego jest konieczne pod pewnymi warunkami, które zostaną omówione tutaj.

Kim jest prawnik?

Najbardziej znaną definicją tego prawnika jest ta, która przedstawia go jako prawnika zarejestrowanego w adwokaturze, który doradza swoim klientom w sprawach prawnych, pomaga im lub reprezentuje ich w sądzie. Składa przysięgę przed oficjalnym objęciem urzędu, a jego główną rolą jest obrona ludzi w sądzie. Ponadto posiada kompetencje do udzielania porad i wystawiania certyfikatów. Może o to poprosić zarówno osoba prywatna, jak i firma. W oczach prawa jest prawnym przedstawicielem swoich klientów.

Umiejętności tego prawnika są ogromne, podobnie jak jego rola, którą można rozumieć z różnych perspektyw, w zależności od dziedziny. Doradztwo, poświadczenie dokumentów, obrona na rozprawie, pomoc w trakcie zatrzymania, reprezentacja swoich klientów, prawnik jest wielowymiarowy. Scenariusze i okoliczności, w których zaleca się go wezwać, są więc liczne. Warto jednak wspomnieć o kilku z nich.

Jeśli potrzebujesz porady

Można skorzystać z porady tego prawnika. Nierzadko zdarza się, że w obliczu zaistniałych sytuacji wiele osób, nie będąc prawnikami, nie wie, jak należy postępować. Wzywając tego eksperta, będzie mógł udzielić swojemu klientowi niezbędnych informacji we wszystkich kwestiach prawnych.

Aby rozstrzygnąć spór, opierając się na swoim doświadczeniu w tej dziedzinie, będzie mógł pokierować swoim klientem, aby zwiększyć jego szanse na wyjście z niego. W kontekście procesu może również ocenić szanse swojego klienta na zwycięstwo, czy znaleźć sposób polubownego załatwienia sprawy w przypadku skomplikowanej sytuacji. Interweniuje również przy sporządzaniu umów, aby zapewnić wstawienie pewnych klauzul, a także wyjaśnić swojemu klientowi pewne pojęcia, których znaczenie i zakres może mu umknąć.

W przypadku poświadczenia dokumentów i podczas aresztowań

W celu poświadczenia autentyczności dokumentu oraz upewnienia się, że jego data, a zwłaszcza treść, jest prawidłowa, można wezwać prawnika w celu uzyskania np. kontrasygnaty podpisanego aktu prywatnego.

Asystuje również swojemu klientowi podczas aresztu lub aresztu, podczas którego policja lub żandarmeria może wymagać jego obecności. W tym kontekście prawnik może mieć dostęp do akt śledztwa i wnioskować o przeprowadzenie śledztwa od sędziego śledczego. Również podczas aresztowania może doradzić swojemu klientowi, czy musi zachować milczenie lub jak kierować i budować swoją obronę.

Zdarzają się również przypadki, w których pomoc tego profesjonalisty jest niezbędna.

Negocjowanie umów dla firmy

Obecnie każda firma, zwłaszcza o bardzo wysokich obrotach, musi mieć jednego lub więcej prawników specjalizujących się w prawie gospodarczym. Prawnik może zapewnić w imieniu spółki aktualizację formalności związanych z poszanowaniem praw wspólników, podwyższeniem kapitału czy warunkami ważności klauzul wspólników.

Jego interwencja będzie nieoceniona w kontekście tworzenia, negocjowania i podpisywania umów z klientami i dostawcami firmy. To miejsce, w którym może wykazać się opanowaniem głównych etapów tworzenia umowy pomiędzy reprezentowaną przez siebie firmą a innymi podmiotami. Wiedza i umiejętności prawników w sprawach socjalnych, podatkowych, księgowych i finansowych stanowią również ochronę dla firm i gwarantują ich zrównoważony rozwój.

Kiedy pomoc prawnika jest obowiązkowa?

Kiedy dana osoba zostaje wezwana do stawienia się przed Sądem Apelacyjnym, musi jej pomóc adwokat. To imperatyw, podobnie jak w przypadku wystąpienia przed Tribunal de Grande Instance. W tych miejscach prawnik jest de facto przedstawicielem swojego klienta, którym może być osoba prawna lub fizyczna.

Aby porozumieć się ze stroną przeciwną i sędzią, jego obecność jest niezbędna, nie tylko dlatego, że wymaga tego prawo, ale także dlatego, że ma pewną wiedzę w zakresie komunikacji i ma zmysł negocjacyjny. Zmysł komunikacji i negocjacji to podstawowe cechy, jeśli chodzi o negocjowanie obniżonej kary lub grzywny. Działa zawsze w celu ochrony interesów swojego klienta, zgodnie z etyką i podstawowymi zasadami charakterystycznymi dla dziedziny prawa.

Wie też z doświadczenia, co zrobić w każdej sprawie, w zależności od tego, czy jest to sprawa karna, handlowa czy cywilna. Co więcej, są prawnicy specjalizujący się w prawie rodzinnym, spadkowym, ustrojach małżeńskich czy podatkach. Dzięki pomocy tego specjalisty osoba zainteresowana jest zwolniona z niektórych procedur administracyjnych. Ponadto opanowuje środki zaradcze i zawiłości systemu sądownictwa.

Na przykład w sprawach karnych pomaga klientowi, w zależności od tego, czy jest oskarżonym, czy ofiarą, na wszystkich etapach postępowania, tj. przed, w trakcie i po wydaniu wyroku. Może również być obecny na początku śledztwa, w czasie zatrzymania przez policję lub w przypadku niezwłocznego stawiennictwa. Na szczeblu sądu policyjnego, sądu poprawczego lub sądu przysięgłych może być obecny ze swoim klientem.

W kontekście innych spraw przygotuje akta swojego klienta, przygotuje projekty dokumentów prawnych przydatnych do sprawnego przebiegu postępowania oraz zapewni przekazanie odpowiednich elementów pozostałym zainteresowanym stronom.

Jakie interesy wiążą się z poradą prawnika?

Istnieje wiele korzyści związanych z korzystaniem z tego prawnika. Po pierwsze, ten profesjonalista jest związany przysięgą i ciąży na nim obowiązek wypełniania misji, która jest jego wobec klienta. Oprócz tego obowiązku istnieje obowiązek stałego i ustawicznego szkolenia, którego celem jest śledzenie postępów i nowości w kwestiach prawnych, aby skuteczniej służyć swojemu klientowi.

Jest profesjonalistą, który na co dzień kultywuje doświadczenie i know-how, oprócz posiadania aktualnych danych prawnych lub w najgorszym przypadku, wiedząc, gdzie je znaleźć. Szczególnie wyróżnia się interpretacją tekstów prawnych, kodeksów i klauzul umownych. Biorąc pod uwagę trudności w zrozumieniu tekstów prawnych przez nowicjuszy, prawnik pozostaje osobą, która najlepiej potrafi zapewnić prawidłową interpretację. Posiada umiejętność oceny, zrozumienia i wyjaśnienia swojemu klientowi wszelkich zagadnień prawnych charakterystycznych dla danej sytuacji. Mając to na uwadze, może następnie zaproponować plan ataku, najwłaściwszy sposób działania zgodnie z jego analizą sytuacji.

Wreszcie, jego organ zawodowy bierze na siebie odpowiedzialność zawodową we wszystkich sprawach, za które się podejmuje. Z tego powodu nieustannie kieruje nim pragnienie czynienia dobrze, aby poprawić swoją reputację.

O autorze