Od Biur

Home office

Prawo i podatki

Powiatowa inspekcja pracy – jakie są główne funkcje inspekcji pracy?

Powiatowa inspekcja pracy – jakie są główne funkcje inspekcji pracy?

Powiatowa inspekcja pracy jest podmiotem powołanym przez państwo. Jego głównym celem jest sprawdzenie, czy w zakładzie są właściwie stosowane przepisy dotyczące prawa pracy i poszanowania wolności człowieka. Inspekcja pracy posiada agentów przeszkolonych i doświadczonych do wykonywania tego typu misji: inspektorów pracy lub kontrolerów.
Jednak funkcja powiatowej inspekcji pracy nie ogranicza się do tej roli kontrolnej, ma ona w istocie stosunkowo szeroki zakres kompetencji.

Edukować pracodawców i pracowników w zakresie prawa pracy

Prawa rządzące spółkami uwzględniają kilka czynników, takich jak status prawny, dziedzina działalności, wielkość czy rodzaj struktury. Te parametry określają przepisy, którym podlegają firmy. Rolą inspekcji pracy jest zatem informowanie liderów biznesu i ich pracowników o prawach, którym podlegają, zgodnie z przytoczonymi powyżej kryteriami. Oprócz informowania ich na ten temat, zaleca również postępowanie, w zależności od przypadku pracodawcy lub pracownika, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zakładu.
Rolą inspekcji pracy jest zatem informowanie zarówno pracowników, jak i pracodawców o ich obowiązkach oraz Kodeksie pracy, któremu podlegają.

Zagwarantować stosowanie Kodeksu Pracy w firmach

Kodeks pracy gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie firmy regulując działania pracodawcy i pracownika. Aby zapewnić prawidłowe stosowanie tych tekstów, państwo powołało inspekcję pracy. Rzeczywiście, za pośrednictwem tych agentów kontroluje przedsiębiorstwa na kilku poziomach, takich jak środowisko, w którym ewoluują pracownicy, godziny pracy, higiena w zakładzie, urządzenia bezpieczeństwa, istnienie związku pracowników i odszkodowania pracownicze.


W celu przeprowadzenia tej misji weryfikacyjnej powiatowy inspektor pracy jest upoważniony do przybycia i przeprowadzenia niezapowiedzianej kontroli w ramach danej instytucji. Ma również prawo zażądać dokumentów niezbędnych do wykonywania swojej pracy oraz przeprowadzić wywiady z personelem firmy.
W skomplikowanych przypadkach weryfikacji sprzętu i produktów agentowi temu może pomóc specjalista z branży biznesowej kontrolowanej firmy.
W przypadku nieprzestrzegania wielu parametrów dotyczących Kodeksu pracy inspektor pracy musi podjąć niezbędne działania. Jeśli nieprawidłowości są niewielkie , może po prostu zwerbalizować przywódców i poprosić ich o zrobienie tego, co jest konieczne do przestrzegania obowiązującego prawa. Jeśli nieprawidłowość jest poważniejsza, agent ten może ukarać pracodawcę, odwołując się do sędziego w izbach. Ten ostatni przejmie postępowanie w związku z zaobserwowaną nieprawidłowością.

Rozstrzygaj spory między kierownikiem a pracownikami

Inspekcja pracy zatrudnia agentów, którzy są stale szkoleni w zakresie znajomości potrzeb pracowników i wymagań pracodawcy, a także środowiska, w którym pracują. Ta specyficzna wiedza, do której dodaje się mistrzostwo pracy, jest głównym atutem do nawiązania dialogu między dwiema zainteresowanymi stronami w przypadku sporu. Rzeczywiście, dzięki swoim umiejętnościom inspektor pracy jest w stanie szybko zidentyfikować problem i znaleźć odpowiednie rozwiązanie, które potrafi wyjaśnić menedżerom i pracownikom.
Agent ten jest wzywany głównie w przypadkach, gdy problem między związkiem pracodawców a pracownikami się przedłuża. Koncern blokuje wówczas działanie firmy i konieczność posiadania bezstronnego mediatora staje się najważniejszy. Jednak sprawy związane z umową o pracę nie są w gestii inspektorów pracy . Mogą interweniować jedynie jako mediator, ale nie są upoważnieni do orzekania w tej sprawie.

Zatwierdź środki podjęte przez pracodawcę

Istnieje wiele sytuacji, w których kierownicy firmy muszą zwrócić się do inspekcji pracy przed podjęciem ważnej decyzji w firmie. Rzeczywiście, istnieją szczególne przypadki, które reguluje Kodeks pracy, a których wniosek wymaga zgody inspektora pracy.
Jest to odwołanie delegata związków pracowniczych lub odwołanie przedstawiciela pracowników w radzie zakładowej . Istnieje również ustalanie zindywidualizowanych godzin pracy bez obecności przedstawiciela pracowników , zatrudnianie młodocianych lub nieletnich , ustalanie regulaminów wewnętrznych .

Weryfikuj i monitoruj zgodność z wewnętrznymi regulacjami firmy

Aby firma mogła prawidłowo funkcjonować, muszą powstać zasady dobrego postępowania, zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Mając to na uwadze, wewnętrzne regulacje tworzy pracodawca.
Po opracowaniu tego regulaminu uzgodnionego przez kierowników i pracowników należy go przesłać do inspekcji pracy. Technicy tego podmiotu mają wówczas obowiązek sprawdzić, czy przestrzega on prawa pracy i wolności jednostki . Jeśli tak, urzędnicy ci zatwierdzą go i zacznie obowiązywać w firmie. Jednakże,w przypadku, gdy część lub całość przepisów narusza prawa człowieka i przepisy Kodeksu pracy, inspektorzy pracy mają obowiązek zażądać ich zmiany przez pracodawcę, przypominając mu teksty normatywne Kodeksu pracy, które przekroczył lub pominął.

Przyjmuj skargi pracowników i postępuj zgodnie z nimi

Inspekcja w firmie może mieć wiele źródeł. Główną przyczyną jest często skarga pracownika. Rzeczywiście, zdarza się, że pracownicy odwołują się do inspekcji pracy, ponieważ ich prawa nie są przestrzegane lub ich warunki pracy nie są optymalne. W takim przypadku inspekcja pracy musi najpierw przyjąć skargi pracownika i zweryfikować udostępnione mu informacje. Następnie wyśle ​​inspektora pracy, który sprawdzi prawdziwość zarzutów pracownika.
W zależności od swoich ustaleń i powagi sytuacji funkcjonariusz ten musi wezwać pracodawcę do porządku i powiadomić go o naruszonych przez siebie przepisach, jeśli usterka jest niewielka . Zarządca otrzyma zawiadomienie, jeśli wykroczenie ma charakter kryminalny . Jeżeli obawa jest poważna i dotyczy bezpieczeństwa lub życia pracowników, inspektor pracy może nakazać zaprzestanie działalności. Procedura może prowadzić do wniesienia oskarżenia, jeżeli pełnomocnik prowadzący kontrolę stwierdzi, że ryzyko jest bardzo wysokie i że schwyta sędziego w izbie.

Krótko mówiąc, inspekcja pracy ma wiele misji związanych ze stosowaniem Kodeksu pracy. Może o to poprosić pracownik, który nie korzysta z dobrych warunków pracy. Jednakże spory dotyczące umowy o pracę nie należą do jego jurysdykcji, w przeciwieństwie do prawnika. Idealnie byłoby zatem zwrócić się do tego prawnika w celu uzyskania porady w zakresie umów i prawa pracy.

Powiązane hasła:
państwowa inspekcja pracy co to
powiatowa inspekcja pracy
państwowa inspekcja pracy
okregowa inspekcja pracy
państwowy inspektorat pracy
główna inspekcja pracy
państwowa inspekcja pracy główny inspektorat pracy

O autorze