Od Biur

Home office

Prawo i podatki

Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę jest bez wątpienia jednym z najbardziej przykrych wydarzeń, jakie mogą nastąpić w trakcie współpracy, szczególnie, jeśli zostało złożone pracownikowi. Świadczy ono nie tylko o niespełnieniu oczekiwań przez jedną ze stron, ale niekiedy też o braku możliwości porozumienia się odnośnie zakończenia współpracy.

W jaki sposób można rozwiązać umowę o pracę?

Kodeks pracy przewiduje kilka sposobów zakończenia umów o pracę, w tym:

 • z zachowaniem okresu wypowiedzenia, kiedy to jedna ze stron składa stosowne oświadczenie z zachowaniem przewidzianych prawem okresów wypowiedzenia,
 • bez zachowania okresu wypowiedzenia, które można zastosować jedynie w ściśle określonych w Kodeksie pracy sytuacjach.

Taki sposób zakończenia współpracy został przewidziany dla umów na czas nieokreślony oraz dla umów na okres próbny. W przypadku umów na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć w umowie dopuszczalność rozwiązania umowy przed upływem terminu, na jaki została ona zawarta. Okresy wypowiedzenia są różne w zależności od rodzaju zawartej umowy. W przypadku umów na czas nieokreślony zależą one od czasu trwania zatrudnienia u danego pracodawcy i wynoszą:

 • 2 tygodnie, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc, gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące, przy zatrudnieniu trwającym co najmniej 3 lata.

Przy umowach na okres próbny ważny jest czas, na jaki została zawarta umowa. Okresy te wynoszą:

 • 3 dni robocze, jeśli okres próbny nie przekracza dwóch tygodni,
 • 1 tydzień, jeśli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
 • 3 tygodnie, przy trzymiesięcznym okresie próbnym.

W przypadku umów na zastępstwo (kiedy to umowa zawierana jest na czas określony, obejmujący okres nieobecności zastępowanego pracownika), okres wypowiedzenia wynosi 3 dni robocze.

Umowa o pracę ulega rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia. W każdym przypadku, gdy okres ten obejmuje tygodnie, umowa ulega rozwiązaniu w sobotę, zaś przy okresach wypowiedzenia określonych w miesiącach umowa kończy się z ostatnim dniem miesiąca. W praktyce wygląda to w następujący sposób: przy trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia z dnia 13.12.2021 r., umowa uległaby rozwiązaniu 31.03.2022 r., zaś w przypadku wypowiedzenia dwutygodniowego – w środę 29.12.2021 r.

Kiedy nie można wypowiedzieć umowy o pracę?

Istnieją sytuacje, kiedy prawo pracodawcy do wypowiedzenia umowy jest ograniczone. Ma to miejsce m.in. w przypadku, gdy:

 • pracownikowi brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, zaś okres trwania umowy umożliwiłby mu osiągniecie tego wieku i uzyskanie uprawnień emerytalnych,
 • pracownik przebywa na urlopie lub jest nieobecny w pracy z innych usprawiedliwionych przyczyn, a nie upłynął jeszcze okres uzasadniający rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia,
 • pracownica jest w ciąży lub korzysta z urlopu macierzyńskiego (z wyjątkami dotyczącymi umów terminowych).

Ochrona pracowników w/w przypadkach nie dotyczy sytuacji, gdy przyczyną rozwiązania stosunku pracy jest likwidacja pracodawcy lub ogłoszenie upadłości.

Co powinno się znaleźć na wypowiedzeniu?

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę lub o jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia pracownipracodawca lub pracownik oświadcza, że rozwiązuje daną umowę o pracę z zachowaniem przewidzianego przepisami prawa okresu wypowiedzenia. W przypadku oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na czas nieokreślony składanego przez pracodawcę przepisy Kodeksu pracy przewidują pewne dodatkowe informacje, które na takim dokumencie powinny się znaleźć, tj.

 • wskazanie przyczyny wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy,
 • pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie do odwołania się do sądu pracy.

Przepisy Kodeksu pracy nie regulują kwestii sposobu doręczania wypowiedzenia o pracę, zgodnie jednak z Kodeksem cywilnym oświadczenie woli złożone drugiej osobie uważa się za skuteczne wówczas, gdy osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią. Najprostszą sytuacją jest wręczenie tego dokumentu osobiście pracownikowi lub pracodawcy w miejscu pracy. Co prawda wypowiedzenie jest czynnością jednostronną i nie wymaga uzyskania zgody drugiej strony, jednak do celów dowodowych warto uzyskać jej podpis wraz z datą otrzymania. Jeśli taka forma doręczenia nie jest możliwa, można wypowiedzenie przesłać pocztą, najlepiej listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru, albo kurierem. W przypadku problemów z odbiorem przesyłki, wypowiedzenie uznaje się za doręczone wraz z drugim awizowaniem. Istnieje również możliwość doręczenia tego pisma drogą elektroniczną, powinno ono zostać jednak opatrzone podpisem elektronicznym.

Wypowiedzenie umowy o pracę – wzór

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika w momencie kiedy poprawia się sytuacja na rynku pracy zdarza się coraz częściej. W tym artykule opiszę jak napisać wypowiedzenie. Można ten artykuł potraktować jako gotowy wzór, w miejsce kropek należy wstawić odpowiednie dane. Dodatkowo tam gdzie zaszła potrzeba w kolorze niebieskim umieściłem odpowiedni komentarz – zwłaszcza wiele problemów nastręcza określenie terminu upływu okresu wypowiedzenia oraz jego długość w konkretnym przypadku. Nie jest to oczywiście kompletny poradnik na temat wypowiedzenia umowy o pracę niemniej jednak mam nadzięję że okaże się przydatny.

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę

Imię i nazwisko….. data ……. r.

Stanowisko…..

(Adres pracodawcy)
……………..

Wypowiedzenie umowy o pracę

Informuję, że z dniem …….. ( podajemy dzień w którym składamy wypowiedzenie) rozwiązuje za dwutygodniowym/miesięcznym/trzymiesięcznym (długość okresu wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony regulowany jest przez kodeks pracy i zależy od stażu pracy u danego pracodawcy i wynosi: 2 tygodnie, gdy pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,1 miesiąc, gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, 3 miesiące, gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata ) wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą w dniu ….. ( podajemy datę zawarcia ostatniej umowy o pracę).

Okres wypowiedzenia upływa w dniu …… ( podajemy dzień w którym upływa okres wypowiedzenia – zgodnie z art. 30 par. 2 okres wypowiedzenia obejmujący tydzień lub jego wielokrotność kończy się w sobotę, a obejmujący miesiąc lub jego wielokrotność kończy się w ostatnim dniu miesiąca. Okres wypowiedzenia liczony w miesiącach rozpoczyna się w pierwszym dniu miesiąca a nie w dniu złożenia wypowiedzenia. Przykładowo w przypadku 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, jeśli wypowiedzenie zostało złożone 9 maja 2020 r. to okres wypowiedzenia zaczyna biec dopiero 1 czerwca 2020 r. – musi upłynąć co najmniej cały miesiąc wypowiedzenia – a upływ okresu wypowiedzenia nastąpi w ostatnim dniu czerwca czyli 30 czerwca 2020 r. i z tym też dniem nastąpi rozwiązanie stosunku pracy).

……………….
(podpis pracownika)

O autorze