Od Biur

Home office

Prawo i podatki

Zwolnienie: jakie środki ostrożności podjąć?

Zwolnienie: jakie środki ostrożności podjąć?

Zwolnienie pracownika wiąże się z przestrzeganiem określonych procedur i zasad. Każdy szczegół takiego podejścia jest ważny. Pominięcie tych szczegółów byłoby przyczyną uprzedzeń dla pracownika, równoznaczne ze stratą finansową i stratą czasu. Jeśli chodzi o pracodawcę, byłby narażony na różne sankcje. Należy podjąć środki ostrożności, aby uniknąć pułapek. Wśród tych środków ostrożności jest rozróżnienie między różnymi podstawami uzasadniającymi procedurę zwolnienia. Niezbędne jest również, aby dobrze znać swoje prawa i obowiązki jako pracodawcy, a także nie lekceważyć obowiązków pracowników.

Jakie są podstawy zwolnienia pracownika?

Istnieją dwa powody zwolnienia pracownika: powód osobisty i powód ekonomiczny.

Zwolnienie pracownika z przyczyn osobistych jest częścią jego działań . Pracownik jest w tym przypadku zwolniony za czyny, które można mu przypisać. Czyny te zostały popełnione na miejscu iw godzinach pracy. Jeśli pracownik zostanie zwolniony z powodu wykroczenia, w tym przypadku jest to zwolnienie dyscyplinarne. Wina dotyczy naruszenia obowiązków wymaganych w umowie o pracę. Należy jednak zadbać o to, aby popełniona wina była na tyle poważna, a wynik dobrowolnego zachowania mógł doprowadzić do rozwiązania umowy o pracę . Tak więc pracownik, który omyłkowo znieważa swojego pracodawcę, nie może zostać zwolniony. Należy pamiętać, że wydarzenie sprzed ponad dwóch miesięcy nie może być przedmiotem naruszenia umowy .Jeśli chodzi o odszkodowania, należy zauważyć, że niektóre poważne błędy mogą zwolnić pracodawcę z wypłaty jakichkolwiek.

Powód ekonomiczny z jego strony nie jest związany z osobą pracownika . Zwolnienie jednego lub więcej pracowników z powodów ekonomicznych może wynikać z przekształcenia lub likwidacji pracy. Może się to również zdarzyć przy zmianie lub usunięciu istotnego elementu umowy o pracę. Tego typu naruszenie umowy jest spowodowane trudnościami ekonomicznymi, jakie napotyka firma, reorganizacjami wewnętrznymi, zmianami technologicznymi, a nawet zaprzestaniem działalności firmy.

Niezbędne jest , aby trudności gospodarcze były wystarczająco znaczące, takie jak trudności w przepływie środków pieniężnych, a nawet zarząd komisaryczny. Należy również zauważyć, że pracodawca ma obowiązek przekwalifikowania w stosunku do zwalnianego pracownika. W przypadku, gdy dotyczy to kilku pracowników, pracodawca musi skonsultować się z przedstawicielami pracowników.

Jakie są zasady, których należy przestrzegać

Niezależnie od tego, czy przyczyna rozwiązania umowy o pracę ma charakter ekonomiczny czy osobisty, musi mieć poważną i realną przyczynę. Rozwiązanie stosunku pracy musi zatem opierać się na rzeczywistej, dającej się zweryfikować przyczynie o obiektywnym charakterze . Nie może opierać się na osobistym osądzie pracodawcy ani na bezpodstawnych uprzedzeniach.

Ponadto przyczyna musi być również na tyle poważna, aby uzasadnić zwolnienie pracownika i nie pozwalać mu już na pracę w firmie. Tak więc kilka minimalnych opóźnień pracownika, rzędu 4 opóźnień w ciągu 11 miesięcy, w żadnym wypadku nie może stanowić powodu do zwolnienia.

Wreszcie powód rozwiązania umowy o pracę musi być zgodny z prawem i nie może być oparty na przyczynie dyskryminacyjnej. Tym samym przynależność do rasy, grupy etnicznej, poglądów politycznych lub wyznania, a także płci, nie mogą stanowić podstawy do zwolnienia pracownika. Ponadto pracodawca nie ma prawa naruszać praw pracownika, na przykład uniemożliwiając mu strajk pod karą zwolnienia.

Należy zauważyć, że pracodawca, który zrywa z pracownikiem umowę o pracę bez poważnej i rzeczywistej przyczyny, naraża się na sankcje. Kary te są przewidziane przez prawo.

Jakie są procedury, których należy przestrzegać?

Przed ostatecznym rozwiązaniem umowy o pracę należy skrupulatnie wykonać cztery kroki.

Krok 1: zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną
Przed wypowiedzeniem umowy o pracę w jakiejkolwiek formie pracodawca musi wezwać danego pracownika na wstępną rozmowę kwalifikacyjną . Zwołanie nastąpi listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub listem doręczonym pracownikowi za podpisem. Przedmiotowe pismo zwołane zawiera temat, datę, godzinę i miejsce przesłuchania, a na koniec propozycję możliwości towarzyszenia i asystowania pracownikowi przez doradcę, współpracownika lub przedstawiciela. Musisz dostarczyć mu listę doradców, których może przyjąć. Otrzymanie pisma zwołującego przez pracownika musi nastąpić 5 dni roboczych przed rozmową kwalifikacyjną.Termin ten musi być skrupulatnie przestrzegany, w przeciwnym razie postępowanie może zostać unieważnione i skutkować wypłatą kwoty równej miesięcznemu wynagrodzeniu w przypadku skazania przez sąd pracy.

Krok 2: właściwy wywiad
Celem rozmowy jest umożliwienie pracodawcy wyjaśnienia jego skarg w stosunku do pracownika w przypadku wystąpienia przyczyn osobistych. Dla pracownika rozmowa kwalifikacyjna jest szansą na obronę. W zależności od przebiegu przesłuchania może to prowadzić do prostej sankcji lub konwencjonalnego naruszenia.

Krok 3: przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę
Terminy wysłania niniejszego wypowiedzenia są ustalane zgodnie z przyczynami wypowiedzenia. W przypadku przyczyn osobistych na wysłanie listu wymagane są 2 dni po rozmowie kwalifikacyjnej. Ze względów ekonomicznych wymagane jest 7 dni roboczych. W przypadku poważnego wykroczenia wymagany jest maksymalnie 1 miesiąc . Pismo musi zawierać przyczynę (przyczyny), która doprowadziła do rozwiązania umowy o pracę, ewentualnie czas trwania wypowiedzenia. W przypadku poważnego wykroczenia prawo do zawiadomienia zostaje anulowane. W przypadku przyczyny ekonomicznej pismo musi zawierać przyczyny ekonomiczne, które skłoniły firmę do zwolnienia pracownika.Musi również odnieść się do konsekwencji tych przyczyn dla zatrudnienia pracownika. Wreszcie, w piśmie należy wspomnieć o profesjonalnej umowie ochrony z priorytetem ponownego zatrudnienia.

Jakich błędów należy unikać?

Przede wszystkim ważne jest sprawdzenie postanowień obowiązującego układu zbiorowego . Umowa ta może bowiem ograniczać możliwości rozwiązania umowy o pracę. Warto również wiedzieć, że jej postanowienia obowiązują przed przepisami prawa, jeśli są one korzystne dla pracownika.

Konieczna jest również duża czujność przy sporządzaniu pisma o wypowiedzeniu umowy o pracę , ponieważ to ona wyznacza granice sporu. Pismo to musi być absolutnie precyzyjne i rzeczowe . Wymienione tam argumenty są jedynymi, na których pracodawca może powołać się w celu uzasadnienia rozwiązania umowy.

O autorze